U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 26    Pagina(s): 1 / 2

JAARVERSLAG 2016: GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS

 [Lezen]

VLAAMS BESLUIT INZAKE TERREINEN VOOR GEMOTORISEERDE SPORTEN BLIJFT DODE LETTER (MEI 2013)

De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkampioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken. [Lezen]

10 AANBEVELINGEN VOOR EEN ROBUUST WEGENNET (JANUARI 2013)

Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, dat is de boodschap die dag na dag de radiouitzendingen ‘opluistert’. Maar naast structurele files op de hoofdverkeerassen zijn er nog veel meer bronnen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduidelijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en kruispunten, nietgesynchroniseerde verkeerslichten, onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos lijkende werkzaamheden, en ga zo maar door. [Lezen]

TECHNISCHE KEURING VOOR MOTORFIETSEN : NOODZAKELIJK OF NUTTIG ? (NOVEMBER 2012)

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2012 een voorstel gelanceerd om de EU-Richtlijn 2009/40/EG, die voorziet in een periodieke technische keuring van motorvoertuigen, uit te breiden naar gemotoriseerde 2-, 3 en 4- wielers. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

BETERE MOTOROPLEIDING, MITS DE JUISTE MAATREGELEN (MEI 2012)

De Europese Richtlijn 2006/126/EG voor de hervorming van het bromfiets- en motorrijbewijs werd overgenomen in het KB van 28 april 2011 en treedt in voege vanaf 19 januari 2013. [Lezen]

HET EUROPESE RIJBEWIJS VOOR MOTORRIJDERS: STAND VAN ZAKEN (NOVEMBER 2010)

De derde EU-richtlijn (2006/126/EG) over het rijbewijs voor motorrijders treedt vanaf 19 januari 2013 in voege. De teksten moeten uiterlijk tegen 19 januari 2011 omgezet worden in nationale wetgeving. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft het KB terzake voorbereid. De gewesten moeten er nu hun advies over uitbrengen en daarbij vragen FEBIAC en MotorCycle Council uw aandacht voor de opties die de richtlijn voorziet, en die al dan niet door de FOD Mobiliteit zijn gevolgd. [Lezen]

ONGEVALLEN MET GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: DRINGEND NOOD AAN BETERE REGISTRATIE (NOVEMBER 2010)

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer, en bovendien lijkt het aantal ongevallen bij motorrijders de jongste jaren minder snel te dalen dan bij andere categorieën weggebruikers. Om te kunnen duiden waaraan deze toename te wijten is, is een nauwkeurige en kwaliteitsvolle registratie van de ongevallen met motorrijders een eerste voorwaarde. Precies daar mangelt het. [Lezen]

QUADS: SOMS HINDERLIJK, DUS MAAR VERBIEDEN? (NOVEMBER 2009)

Er heerst heel wat onwetendheid ivm quads en andere 4-wielige motorvoertuigen. Net daarom, en door de groeiende populariteit van de quads, besliste FEBIAC al in september 2006 een themabrochure uit te brengen die duidelijkheid in deze groeiende markt moet brengen. In de brochure komen, aan de hand van een aantal eenvoudige teksten, voorbeelden en foto’s, verschillende thema’s aan bod: wat is eigenlijk een quad, de verschillende soorten quads, waar kan er best gereden worden en uiteraard bevat deze ook tal van nuttige gebruikstips. Dat deze themabrochure zijn nut heeft, wordt vandaag maar pijnlijk genoeg bewezen. [Lezen]

MEMORANDUM MET 15 KRACHTLIJNEN (MEI 2009)

In het licht van de gewestelijke en Europese verkiezingen van 7 juni, stelt FEBIAC aan de politieke partijen in ons land een memorandum voor met 15 krachtlijnen. Zij zetten tevens enkele bakens uit voor de toekomstige beleidsmakers om samen met alle stakeholders te streven naar een meer mobiele, milieuvriendelijke en verkeersveilige samenleving. [Lezen]

HET MOTORRIJBEWIJS IN BELGIË (MEI 2009)

Binnen Europa gelden heel verschillende regels in verband met de rijbewijzen. Daarom heeft het Europees Parlement (EP) beslist om de ganse regelgeving daaromtrent te stroomlijnen en werd in december 2006 de “3DLD motorcycle licence categories, minimum access ages, progressive access training/testing and options (Directive 2006/126)” gestemd. Deze richtlijn moet uiterlijk in januari 2011 naar de nationale wetgeving getransponeerd worden om ten laatste tegen januari 2013 in voege te treden. [Lezen]

MOTORRIJDEN EN VERKEERSVEILIGHEID: EEN SAFETY PLAN FOR ACTION (JANUARI 2009)

FEBIAC is op velerlei vlakken actief in al wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Zo zijn we lid van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor de Verkeers Veiligheid en zetelen we in de Federale Commissie Verkeers Veiligheid (FCVV). Via de Motor Cycle Council (MCC) - waar FEBIAC een voortrekkersrol speelt en die ook deel uit maakt van deze FCVV - zijn we meer specifiek begaan met de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers. Recent werden we uitgenodigd om deel uit te maken van de pas opgerichte werkgroep motorrijders binnen de FCVV. [Lezen]

WAT IS EEN QUAD (SEPTEMBER 2006)

Quads zijn vierwielige motorvoertuigen, in alle maten en gewichten met heel uiteenlopende toepassingen. In tuinbouwbedrijven, bij bosexploitatie of op een boerderij zijn het nuttige werkpaarden die aanhangwagens, werktuigen en machines kunnen trekken. [Lezen]

EMISSIES VAN HET WEGVERKEER IN BELGIË 1990-2030 (MAART 2006)

Tussen 1990 en 2030 leggen auto’s en vrachtwagens steeds meer kilometers af op de Belgische wegen. De uitstoot van vervuilende stoffen, behalve het broeikasgas CO2, zal echter afnemen dankzij technologische verbeteringen. [Lezen]

GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: EEN MUST IN HET MOBILITEITSBELEID (JANUARI 2006)

Politici, van lokaal tot Europees niveau, houden in hun beleidskeuzes slechts zelden rekening met de bijdrage die de gemotoriseerde tweewielers leveren aan het sociale leven en de economie. Dit ondanks de onbetwistbare voordelen die gemotoriseerde tweewielers bieden op het vlak van mobiliteit en milieuzorg. De bezorgdheid omtrent hun schadelijke emissies was inderdaad ooit terecht, maar is vandaag niet langer geldig. [Lezen]

MOTORRIJDERS IN DE WEGINFRASTRUCTUUR (NOVEMBER 2005)

Motorrijders zijn bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Defensief of preventief rijden is voor motorrijders letterlijk van levensbelang. Wie een gemotoriseerde tweewieler bestuurt, moet er op kunnen rekenen dat hij zich niet hoeft te bekommeren om de staat van het wegdek en dat hij al zijn aandacht kan toespitsen op het overige verkeer. Om hieraan tegemoet te komen is op vraag van Febiac en diverse motorrijdersverenigingen die samen lid zijn van MotorCycle Council, de brochure 'Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur' tot stand gekomen. [Lezen]

ACCIJNZEN OP MOTORBRANDSTOF (NOVEMBER 2005)

Eind oktober werd omwille van de aanhoudend hoge brandstofprijs het cliquet-systeem op de brandstofprijzen in de koelkast gestopt. Wij komen even terug op dit systeem en wat het de automobilist tot nu toe heeft gekost. De belasting op de motorbrandstof (accijnzen en BTW) vertegenwoordigt op zich alleen al 46 % van de ontvangsten die de staat realiseert op de auto, dit is meer dan 5,4 miljard euro per jaar. Een inkomstenbron die nog niet op het punt staat om op te drogen! [Lezen]

DE MOTORMARKT IN 2004 (JULI 2005)

Na een plotse daling van het aantal nieuwe motorfietsen in 1999 en 2000, klimmen de inschrijvingscijfers de voorbije 3 jaar opnieuw gestaag. Eind 2004 is de teller blijven staan op 25.055 nieuwe motorfietsen. Dat is 12,7% beter dan in 2003. [Lezen]

DE VEILIGHEID VAN MOTORRIJDERS: RESULTATEN VAN HET MAIDS ONDERZOEK (JANUARI 2005)

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers bij motorrijders daalt bovendien niet zoals bij andere bestuurders. Dat is het gevolg van de steeds grotere populariteit van het motorrijden. Uit het grootschalige MAIDS-onderzoek van ACEM, de Europese motorconstructeursvereniging, blijkt immers dat heel wat motorongevallen gebeuren omdat andere weggebruikers te weinig oog hebben voor gemotoriseerde tweewielers. In dit artikel lichten wij de belangrijkste bevindingen van het MAIDS-onderzoek toe. [Lezen]

MOTORSPORT ZOEKT OEFENTERREINEN

In het vorige nummer van FEBIAC-info schetsten we het problematisch gebrek aan voldoende oefenterreinen voor de motorsport. Ondertussen zijn er gunstige vooruitzichten voor de uitbreiding van het aantal permanente terreinen in Vlaanderen. In deze editie bekijken we de situatie in Wallonië, want deze materie is geregionaliseerd.  [Lezen]


>>