Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

TEVEEL SORTEREN MAAKT SORTEREN ONMOGELIJK (NOVEMBER 2012)

Zoals u weet, is milieu een gewestelijke bevoegdheid. Maar niet alle gewesten hebben dezelfde ambities op dat vlak. Zo lezen we op de site van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen- Maatschappij) onder meer het volgende: “Belangrijke inspanningen worden geleverd om met het Vlaamse beleid erkend te worden op het internationaal forum en in het bijzonder op Europees niveau, zodat er met de inbreng van OVAM en dus Vlaanderen rekening wordt gehouden.”

Of nog: “Inzake afvalstoffenbeheer vindt een ruime verbreding en integratie plaats. Het afvalstoffenbeleid heeft zich vertaald in het sluiten van de stoffenkringlopen.” Een verwittigd man is er twee waard...!

Op basis daarvan heeft OVAM beslist om zich te buigen over het glas van afgedankte voertuigen. Moet dat glas voor de shredder worden gedemonteerd, of moet het achteraf worden gerecupereerd door middel van Post Shredding Technologieën (PST)? De vraag ligt op tafel!

Het studiebureau Intertek RDC kreeg de opdracht om de technische en economische aspecten ervan te bestuderen. In een tweede fase, die nog maar net van start is gegaan, zullen de milieuaspecten worden bekeken door het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Het spreekt voor zich dat er regelmatig overleg wordt gepleegd met FEBIAC, Febelauto en heel wat andere partners.

De besluiten van beide studies zullen de beslissing van OVAM sturen en zullen dus ook aan de basis liggen van een eventuele wetswijziging.

Juridische context

Naast de ambities van OVAM bestaat er ook een juridisch kader, afkomstig van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Richtlijn 2000/53 CE, en bijlage I in het bijzonder, leveren een kader voor de verwerking van afgedankte voertuigen. Dat wil niet alleen de milieu-impact beperken maar ook de recyclage maximaliseren.

Toch hebben verscheidene lidstaten verduidelijkingen gevraagd aangezien de tekst nogal wat ruimte laat voor interpretatie. De Europese Commissie heeft de lidstaten geantwoord dat ze zelf moesten beslissen of het opportuun is om het glas van afgedankte voertuigen op voorhand te verwijderen.

Tot op heden is die voorafgaande demontage nog geen verplichting in Vlaanderen voor zover die fractie het voorwerp uitmaakt van een materiaalrecyclage.

In de praktijk

Met een resultaat van 91% voor het jaar 2011 geldt België, via Febelauto, als wereldwijde referentie wat de recyclage van afgedankte voertuigen betreft. De erkende centra in ons land behoren tot de meest performante en dankzij voortdurende investeringen om de technieken verder te ontwikkelen, zijn we vandaag de dag in staat om afval zodanig te raffineren dat het bruikbaar wordt.

Glas behoort zo tot een zogenaamde ‘inerte fractie’, die als onderlaag wordt gebruikt voor de aanleg van wegen en die wordt verwerkt in bepaalde types van beton. Het spreekt voor zich dat een voertuig een positieve waarde heeft op de recyclagemarkt, op voorwaarde dat het compleet is. Het kan onbeduidend lijken maar het glas demonteren en er een afzonderlijke stroom van maken (zonder dat het een duidelijk economisch of ecologisch voordeel met zich meebrengt dat de meerkost compenseert), kan deze realiteit in het gedrang brengen en de kosten de hoogte in jagen. Daardoor zou een sector die daarvoor nochtans erg performant was, in gevaar komen.

Bovendien hebben producenten van autoruiten al duidelijk aangegeven dat het voor hen onmogelijk is om nieuw autoglas te maken van glas afkomstig van afgedankte voertuigen, en dat ongeacht het glas voor of na het shredderen wordt verwijderd. De glassector voedt zijn productielijnen reeds met zijn eigen afval om het energieverbruik en de CO2-emissies terug te dringen. Hoe hoger de kwaliteit van het afval, hoe beter het afgewerkte product kan zijn. Met andere woorden: met het glas van afgedankte voertuigen kan men geen nieuwe autoruiten maken, zelfs niet als het op voorhand wordt gedemonteerd. Afval van mindere kwaliteit kan nog wel worden gebruikt maar enkel voor producten die minder hoge kwaliteitseisen stellen (verpakkingsglas, glasvezel, isolatie, enz.).

Besluit

Op basis van de huidige feiten en gegevens en in nauw overleg met ACEA, raadt FEBIAC de wetgever af om de demontage van glas te verplichten om het te gebruiken voor de productie van autoglas.

  • De Europese wetgeving vereist absoluut geen voorafgaande demontage.
  • Intertek RDC schat dat de kostprijs van een manuele demontage 4,5 keer hoger ligt dan de scheiding achteraf.
  • Een ecologisch voordeel heeft een dergelijke maatregel niet.
  • De maatregel zou vandaag de dag niet alleen onrealistisch zijn, maar brengt ook een gezonde recyclagesector in gevaar die op dit ogenblik tot de wereldtop behoort.

Twitter