Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD : WAT IS DE IMPACT ERVAN OP DE VLOOTMARKT? (NOVEMBE

Op 1 januari van dit jaar werd een nieuw systeem ingevoerd om het voordeel van alle aard (VAA) te berekenen voor werknemers en bedrijfsleiders die van de werkgever een auto ter beschikking hebben gekregen en die auto ook privé mogen gebruiken.

We herinneren eraan dat het VAA berekend wordt op basis van twee elementen: het eerste is de ‘prijs’ die omschreven wordt als de ‘cataloguswaarde’ (d.w.z. de catalogusprijs van de nieuwe auto wanneer die aan een particulier verkocht wordt, opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met verminderingen, kortingen of terugbetalingen), het tweede is de CO2–uitstoot. De formule die gehanteerd wordt, is de volgende:

Diesel Jaarlijks VAA= [5,5% + (CO2-95) x 0,1%] x cataloguswaarde (BTW en opties inbegrepen) x 6/7
Benzine Jaarlijks VAA= [5,5% + (CO2-115) x 0,1%] x cataloguswaarde (BTW en opties inbegrepen) x 6/7
Elektrisch Jaarlijks VAA= 4% x cataloguswaarde (BTW en opties inbegrepen) x 6/7

Bovendien moet 17% van het bedrag van het VAA toegevoegd worden aan de verworpen uitgaven van het bedrijf. Bij de invoering van de nieuwe wetgeving mikte de regering op een toename van de inkomsten uit het VAA van 100 miljoen € (ofwel + 20%) en een even hoge verhoging van de verworpen uitgaven (100 miljoen €). Volgens een enquête van SD Worx in juli laatstleden zou de stijging van de inkomsten uit het VAA 18% bedragen, iets minder dan verhoopt. De analyse hieronder gaat op zoek naar elementen die dat cijfer kunnen bevestiging of ontkrachten. Daarbij wijzen we erop dat de lagere opbrengst het gevolg kan zijn van het succes van de maatregel, omdat men nu voor milieuvriendelijkere (maar ook goedkopere?) auto’s kiest.

Buiten elke polemiek over de inkomsten van deze nieuwe belasting om, analyseren we ook welke impact deze maatregel tijdens de 9 eerste maanden van 2012 gehad heeft op de markt, de segmenten en de grootte van de ‘vlootwagens’ (de vergelijkingen hieronder verwijzen altijd naar de 9 eerste maanden van 2011).

De markt

Tijdens de 9 eerste maanden van 2012 is de markt voor auto’s die op naam van een bedrijf ingeschreven werden, zowel leasingbedrijven als andere bedrijven, vergelijkbaar met die van het jaar voordien. Gezien de huidige economische situatie is dat een uitstekend resultaat. Op het eerste gezicht heeft de nieuwe VAA-wetgeving geen al te negatieve gevolgen gehad, alvast niet op het volume van de vlootmarkt.

Dat is echter helemaal niet het geval bij de zelfstandigen en particulieren, waar de inschrijvingen bijna 30% resp. 20% achteruitgaan. Bij de particulieren is het einde van het stelsel van de korting op factuur wellicht niet vreemd aan die achteruitgang. Men kan er immers van uitgaan dat heel wat kopers vorig jaar beslist hebben om hun aankoop te vervroegen om nog de korting van 15% of 3% te krijgen (voor privéauto’s die resp. minder dan 105 g CO2 per km en tussen 105-115 g CO2 per kilometer uitstoten).

Vermogen, fiscale pk’s en segmenten: downsizing?

De vlootmarkt is dus stabiel gebleven ondanks de nieuwe VAA-maatregel. Heeft die maatregel echter misschien wel een impact gehad op het motorvermogen van de auto’s die de bedrijven of de gebruikers van bedrijfswagens kiezen? Het gemiddelde vermogen (uitgedrukt in kilowatt) van de nieuwe leasingauto’s die in 2012 ingeschreven werden, is hetzelfde als die van de auto’s die in 2011 (9 eerste maanden) ingeschreven werden: 86,1 kW. Bij de nieuwe auto’s die het eigendom zijn van andere bedrijven dan leasingbedrijven, merkt men een heel lichte daling: het gemiddelde vermogen daalt van 99,7 tot 96,9 kW. Algemeen gesproken kan die daling niet als een significante downsizing beschouwd worden.

De motoren (uitgedrukt in fiscale paarden – pk – een waarde die op haar beurt op basis van de cilinderinhoud berekend wordt) zijn iets kleiner geworden: de gemiddelde pk-waarde van nieuwe bedrijfswagens is gedaald van 10,25 tot 9,5; die van leasingwagens van 9,8 tot 9,4. Ook al zijn dat geen enorme dalingen (- 7,1% en - 4,1%), toch kan men van een trend tot ‘downsizing’ gewagen. Een trend die de voorbije jaren minder uitgesproken was, maar die niet noodzakelijk met een lager vermogen gepaard gaat.

Aandeel van de verschillende segmenten in het totale aantal voertuiginschrijvingen

Op de vlootmarkt kennen de segmenten van de compacte en middelgrote auto’s een groei van ongeveer 5% in vergelijking met het segment van de grote auto’s. We kunnen hier dus spreken van een ‘downsizing’ van de segmenten op de vlootmarkt.

Op de markt voor particulieren stellen we een omgekeerde trend vast: nu de kortingen op factuur verdwenen zijn, geeft de particulier vandaag de voorkeur aan een middelgrote of grote auto. De ultrasportieve auto’s en de limousines op naam van een bedrijf gaan sterk achteruit, maar kennen een sterke stijging bij particulieren en zelfstandigen!

CO2

Het is bijzonder interessant om te analyseren in welke mate de ononderbroken daling van de gemiddelde CO2-uitstoot door de bedrijfswagens die tussen 2007 en 2011 vastgesteld werd, zich in 2012 voortzet. De andere doelstelling van de nieuwe VAA-maatregel (naast bijkomende inkomsten genereren) bestond er immers in om de uitstoot nog verder te doen dalen. En dat is gelukt!

“De doelstelling van de nieuwe VAAmaatregel (naast de bijkomende inkomsten te genereren) bestond er in om de uitstoot nog verder te doen dalen”

Na de 9 eerste maanden van 2012 is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s op naam van een bedrijf gedaald van 134,7 g/km tot 126,2 g/km, dat is 8,5 g minder. De grootste daling is te merken bij andere dan leasingbedrijven: -11,2 g. De gemiddelde CO2–uitstoot van auto’s die door particulieren ingeschreven worden, stijgt echter met 5,8 g. De verklaring daarvoor is het wegvallen van de stimulansen. Het zijn dus de bedrijfswagen die ervoor zorgen dat de gemiddelde CO2-uitstoot blijft dalen. Over de eerste 9 maanden van 2012 bedroeg die 129 g/km.

Downsizing van de prijzen en de inkomsten van de staat?

Omdat we slechts voor een minderheid van de nieuw ingeschreven bedrijfswagens over een indicatieve catalogusprijs beschikken (vaak zonder opties en accessoires), is het voorbarig om duidelijke trends te willen aanwijzen op het vlak van de waarde en de keuze van de bedrijfswagens en hun uitrusting. Op basis van het beperkte cijfermateriaal waarover we beschikken, zien we een daling van de gemiddelde prijs van de ingeschreven bedrijfswagens, van 30.957 € tot 29.740 € (BTW inbegrepen). Dat is een daling van 4%. We kunnen hier dus van een veeleer beperkte ‘downsizing’ spreken. Het verlies aan BTWen belastinginkomsten die daaruit voortvloeien kunnen als volgt berekend worden:

Besluit

Als de nieuwe wetgeving betreffende de voordelen van alle aard voor bedrijfswagens tot doel had om de gemiddelde CO2-uitstoot verder terug te dringen, dan heeft ze haar doel bereikt! Daarvoor was het echter niet nodig om het bestaande VAA-systeem te wijzigen vermits dat al bewezen had doeltreffend te zijn om de CO2- uitstoot van bedrijfswagens terug te dringen.

Wat de federale overheid op budgettair vlak hoopte te ontvangen dankzij de nieuwe VAA-wet (200 miljoen €), lijkt gedeeltelijk verloren te zijn door de lagere inkomsten uit de BTW en de vennootschapsbelasting: ongeveer 25 miljoen euro. Dat is ongetwijfeld te wijten aan de invoering van de waarde van de auto in de nieuwe berekeningswijze van het VAA en dus aan de belasting ervan. Wat het bedrijf en de werknemers op de uitrusting en dus op de waarde van de auto besparen, is ‘verloren’ in de BTW-inkomsten voor de staat. Dat gaat vooral op voor de topsegmenten waarvan het marktaandeel in de vlootmarkt met 20% gedaald is. Zolang het VAA voor die segmenten buitensporig hoog blijft, zijn er vanuit die hoek geen bijkomende inkomsten te verwachten.

Twitter