Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

BRUSSELS KLIMAAT- EN LUCHTPLAN : NIEUWE REM OP BRUSSELSE MOBILITEIT? (MEI 2012)

De Brusselse regering keurde einde vorig jaar een alomvattend wetboek goed inzake lucht, klimaat en energie, afgekort BWELKE/COBRACE. De bedoeling is om bestaande milieuordonnanties te bundelen in een gestructureerd geheel en om daarnaast ook nieuwe ambities vast te leggen die overeenstemmen met de milieu- en sociale uitdagingen waarop het Gewest een antwoord moet bieden.

Een aantal maatregelen betreffen mobiliteit en vervoer. We zoomen hier op twee maatregelen in, nl. de belasting van parkings bij kantoorgebouwen en de mogelijkheid tot het invoeren van ‘lage emissiezones’.

Kantoorparkings criminaliseren

Parkings aan kantoorgebouwen zijn een doorn in het oog van de Brusselse regering. Zij meent namelijk dat deze parkeerplaatsen de belangrijkste reden uitmaken voor woon-werkverplaatsingen met de auto. Er zou sprake zijn van een aanzuigeffect. Bijgevolg luidt de redenering dat het verminderen van deze parkings, het pendelverkeer met de wagen zal verminderen. Dit zou meteen ook de luchtkwaliteit ten goede komen.

De hakbijl dus in dergelijke parkeerplaatsen voor de autopendelaar. Concreet gaat het over 55.000 parkeerplaatsen of zowat 1/3 van de bestaande parkings buiten de openbare weg. Men wil dit doen door voor bestaande kantoorgebouwen via de milieuvergunning dezelfde strenge normen voor het aantal parkeerplaatsen toe te passen zoals deze vandaag gelden voor nieuwbouw via de stedenbouwkundige vergunning (1). Indien blijkt dat er meer parkeerplaatsen aanwezig zijn, dan heeft de betrokken organisatie drie keuzemogelijkheden om deze zogenaamde ‘overtollige’ parkeerplaatsen aan te pakken:

  • Men kan deze afschaffen (door bijvoorbeeld deze plaats dicht te metselen?);
  • Men kan deze plaats ter beschikking stellen van buurtbewoners;
  • Men behoudt deze plaatsen. Het bedrijf wordt dan wel bestraft. Er moet een ‘milieubelasting’ (!) worden betaald van 500 euro per plaats per jaar, jaarlijks verhoogd met 15%.

Bij dergelijke maatregel kan men zich maar 1 vraag stellen: waar is de realiteitszin van de Brusselse regering gebleven? Deze maatregel is niet meer of minder een nieuwe (pendel)taks op arbeid. Deze maatregel komt niet ten goede aan het milieu, laat staan aan de mobiliteit van de werkende bevolking. Als men meer werknemers op het openbaar vervoer wil krijgen, zal dat enkel lukken als – we hebben het al zo vaak herhaald – het aanbod aantrekkelijk is. En vanwaar toch die gedachte dat werknemers met de auto pendelen omdat ze zeker zijn van een parkeerplaats op de werkplek? Zou het niet kunnen dat de werknemer met de wagen komt omdat dit voor hem gewoon het efficiëntste vervoermiddel is?

Waar is trouwens de coherentie met het in opmaak zijnde parkeerbeleidsplan? Dit ontwerpplan wil zoveel mogelijk parkings op de openbare weg verplaatsen buiten de openbare weg. Dit voorstel gaat daar lijnrecht tegen in.

FEBIAC vraagt dan ook de intrekking van deze waanzinnige maatregel. De wil om bedrijfsparkings buiten de kantooruren beschikbaar te maken voor buurtbewoners moet daarentegen wel ondersteund worden. De actieve begeleiding die de regering wil bieden aan bedrijven om praktische en juridische bezwaren uit de weg te ruimen, is een eerste stap in de goede richting.

“De wil om bedrijfsparkings buiten de kantooruren beschikbaar te maken voor buurtbewoners moet ondersteund worden.”

Lage-emissiezones

De Brusselse regering heeft ook de wettelijke basis vastgelegd die haar moet toelaten om lageemissiezones in te stellen. De bedoeling is dat activiteiten op het vlak van mobiliteit en vervoer in deze zones worden beperkt of verboden op basis van uitstoot om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het is duidelijk dat een mogelijk lappendeken van afgesloten stadsdelen een ernstig obstakel is voor de mobiliteit van de inwoners van Brussel en de leveranciers van goederen en diensten. Dergelijke maatregel riskeert ook om het omgekeerde effect op de luchtkwaliteit te hebben omdat er grotere afstanden moeten afgelegd worden om de lageemissiezones te vermijden.

FEBIAC meent dat er andere maatregelen moeten worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo moet er voluit de kaart getrokken worden van vlootvernieuwing. Euro 0, 1 en 2 voertuigen zijn in Brussel samen goed voor 29 % van de uitstoot aan PM en 34% van de NOx-emissies. Door de oudste en meest vervuilende wagens van de weg te halen en richting recyclagecentrum af te voeren, zal de milieuwinst stukken hoger zijn dan door dezelfde voertuigen de toegang tot bepaalde buurten te ontzeggen. Dit kan worden bereikt door de verkeersfiscaliteit consequent te vergroenen.

In dit kader past ook ons voorstel en de belofte van de Brusselse Staatssecretaris voor Mobiliteit om werk te maken van een “clean vehicle plan” voor Brussel met concrete maatregelen om schone voertuigen te ondersteunen en te promoten. Jammer genoeg blijft het wachten op dit reeds lang aangekondigde plan.

Tot slot is er grote milieuwinst te halen uit doorgedreven maatregelen inzake verkeersmanagement zoals verkeerslichtensynchronisatie, dynamische verkeerslichten, minder-hinder maatregelen bij wegenwerken, inrichting van wegen en kruispunten, etc.

“De Brusselse Staatssecretaris voor Mobiliteit heeft beloofd werk te maken van een “clean vehicle plan.” Jammer genoeg blijft het wachten ...”

Huiswerk opnieuw maken

Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde maatregelen inzake mobiliteit uit het wetboek lucht, klimaat en energie weinig bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit. Wel wordt de mobiliteit en de bereikbaarheid van bedrijven en woonwijken verder bemoeilijkt. Wij vragen dan ook dat de Brusselse regering in de plaats hiervan eindelijk werk maakt van een doorgedreven groene verkeersfiscaliteit, aangevuld met (fiscale) incentives om voertuigen met lage emissie op de weg te brengen.

“De Brusselse regering moet werk maken van een doorgedreven groene verkeersfiscaliteit, aangevuld met (fiscale) incentives om voertuigen met lage emissie op de weg te brengen”

1)
- voor de gebouwen gelegen in zone A waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 250 m2:
- parkeerplaatsen voor de eerste schijf van 250 m2 vloeroppervlakte plus 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 200 m2 vloeroppervlakte; 2° voor de gebouwen gelegen in zone B: 1 parkeerplaats per schijf van 100 m2 vloeroppervlakte;
- voor de gebouwen gelegen in zone C: 1 parkeerplaats per schijf van 60 m2 vloeroppervlakte.

Twitter