Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

CLEAN VEHICLE PLAN VOOR BRUSSEL (MEI 2011)

In de marge van het jongste Salon voor Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigen van januari dit jaar, verklaarde de Brusselse Staatsecretaris voor Mobiliteit om werk te willen maken van een masterplan voor de elektrische auto. FEBIAC steunt dit initiatief, dat onmisbaar is in een toekomstgericht mobiliteitsplan.

Wie vandaag een blik werpt op de beleidsplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) kan alleen maar vaststellen dat slechts fragmentair wordt gesproken over elektrisch vervoer en dat het beleid zich dan ook enkel concentreert op collectief of gedeeld vervoer, op de tweewielers en voetgangers. Individueel gemotoriseerd vervoer komt amper aan bod.

Dit is opvallend en teleurstellend, zeker als we over de landsgrenzen kijken wat er in andere hoofdsteden aan ambities rond elektrisch rijden de voorbije jaren werden uitgetekend. Dat een aantal steden hiermee uitpakte, is niet toevallig: de voordelen van elektrisch rijden komen immers het best tot uiting in stedelijke centra. Bovendien kan elektrisch vervoer een wezenlijke bijdrage leveren tot het halen van de lucht- en klimaatdoelen én kan ze de Brusselse economie stimuleren.

Maar er is meer dan enkel elektrisch vervoer voor het bereiken van deze doelen. Met name ook CNG is bijzonder geschikt in stedelijke context en geschikter voor het zwaardere vrachtvervoer en collectief personenvervoer dan de elektrische aandrijving. Dit komt doordat batterijen voor dit soort vervoer nog veel te groot, duur en zwaar zijn. In deze FEBIAC-Info leest u verder meer in detail over CNG.

Daarom dringt FEBIAC erop aan om de scope van het plan niet te beperken tot elektrische voertuigen, maar uit te breiden tot een “Clean Vehicle Plan” voor het BHG.

Ook willen wij een inhoudelijke bijdrage leveren door een aantal concrete streefcijfers en beleidsvoorstellen aan te reiken die het BHG kan overwegen bij de opmaak van een specifiek beleidsplan voor schone voertuigen.

Voor het BHG zou het streefcijfer 5.000 elektrische voertuigen tegen 2015 moeten zijn. Dat is 5% van de jaarlijks nieuw ingeschreven voertuigen in het BHG. Dit ambitieuze maar haalbare cijfer rechtvaardigt zich door de grootstedelijke context van het Gewest.

Om bovenstaand streefdoel te bereiken, is een reeks maatregelen onontbeerlijk. Daarnaast moet ook de nodige aandacht gaan naar het faciliteren van CNG- voertuigen. Onze voorstellen staan samengevat in het Clean Vehicle 10 Puntenplan voor het BHG.

Het BHG streeft naar 5.000 elektrische voertuigen ingeschreven in het Gewest tegen 2015:

Daartoe:

  1. Worden 4.000 (publieke) laadpunten voorzien tegen 2015;
  2. Wordt een ‘ecopremie’ voor de aanschaf van CO2 arme voertuigen ingevoerd;
  3. Worden busen taxistroken opengesteld voor EV’s;
  4. Parkeren EV’s gratis of tegen gereduceerd tarief op openbare voorbehouden parkeerplekken met oplaadpunt;
  5. Zet het BHG in haar eigen wagenpark en dat van de Gewestelijke en gemeentelijke instellingen tegen 2015 minstens 10% elektrische voertuigen in;
  6. Streeft het BHG naar 5% elektrische taxi’s tegen 2015 en 10% elektrische voertuigen die worden ingezet voor autodelen;
  7. Worden ruimere leveringsvensters voor e-bestelwagens ingevoerd;
  8. Wordt samen met de MIVB een proef met elektrische stadsbussen opgezet;
  9. Wordt een EV-contactpunt met EV-coördinator opgericht;
  10. Wordt de juiste omkadering voorzien voor de snelle ontplooiing van een netwerk van publieke aardgastankstations.

Twitter