Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

AUTO-EN MOTORECLAME IN HET CO2-VIZIER (MEI 2011)

De afgelopen maanden laaide de discussie over de autoreclame en CO2 opnieuw op, meer bepaald de mate waarin de geldende regelgeving over de vermelding van CO2-uitstoot en verbruik wordt nageleefd. De aanleiding hiervoor was de indiening in de federale Kamer van een wetsvoorstel dat maar liefst 20% van de oppervlakte van een gedrukte autoreclame wilde voorbehouden voor vermeldingen van CO2-uitstoot, verbruik en ecoscore.

De indieners van het wetsvoorstel wilden de consument nog beter informeren over verbruik en CO2-uitstoot van wagens en hem/haar zo aanzetten tot een groener aankoopgedrag. De indieners stellen dat dit nu niet het geval is en dat er ‘problemen’ zouden zijn.

Autoreclame verstrengen niet aan de orde

Voor FEBIAC is dit draconische wetsvoorstel om tal van redenen volstrekt overbodig, ineffectief, discriminerend en dus onaanvaardbaar.

Ons land is vooreerst al koploper in de EU als het gaat om regulering en zelfregulering inzake autoreclame. De vrijwillige aanpak met de FEBIAC reclamecode werkt. Deze reclamecode legt duidelijke spelregels vast die beantwoorden aan de letter en de geest van de etiketteringrichtlijn en het KB van 5 september 2001. De controlediensten van de FOD Economie hanteren de reclamecode dan ook als leidraad. Haar afdwingbaarheid wordt bovendien bijkomend verzekerd door de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame). Sinds de verstrenging van de reclamecode in september 2008 en de sensibilisering van de autosector, het dealernetwerk en de regies van de huis-aan-huisbladen, is een spectaculaire daling van het aantal klachten merkbaar.

Sinds de tweede helft van 2010 werd er gemiddeld nog 1 klacht per maand ingediend bij de JEP. Sinds de bespreking van voorliggend wetsvoorstel is het aantal klachten echter opnieuw toegenomen. Het hoeft geen betoog dat dit niet toevallig is. Het is een publiek geheim dat 90% van de klachten afkomstig is van één enkele persoon. De klachten hebben bovendien uitsluitend betrekking op reclames op formaten kleiner dan A4. FEBIAC maakt zich dan ook sterk dat ze samen met de sector van de dealers deze laatste restcategorie van kleine reclameformaten even succesvol zal aanpakken.

Ten tweede, de CO2-gestuurde maatregelen van de federale en gewestelijke overheden, samen met een uitgebreider aanbod van CO2-zuinige auto’s en de vrijwillige reclamecode, zetten de consument duidelijk aan tot een groenere aankoop, getuige daarvan de sterke daling van CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s die nu al 11 g/km onder het EU gemiddelde ligt (laatst beschikbare cijfers).

Tot slot viseert het wetsvoorstel enkel de gedrukte media zoals kranten en affichage, mediakanalen die door de opkomst van internet en social media vandaag al erg onder druk staan. Het wetsvoorstel reglementeert dus de verschillende reclamemedia op een andere wijze en kan de voorbode zijn van een gelijkaardige aanpak in andere sectoren. Huidig voorliggend voorstel zou dan ook de doodsteek zijn voor gedrukte reclame.

Motoreclame verstrengd maar wet voorlopig onuitvoerbaar

Naast de autoreclame kwam ook de motoreclame de laatste maanden in het vizier. Een opnieuw in de Kamer ingediend wetsvoorstel wilde ook in de motoreclame verbruiks- en CO2-gegevens laten opnemen.

FEBIAC is niet gekant tegen objectieve consumenteninfo. Maar het probleem is hier dat verbruiksgegevens en CO2-uitstoot momenteel eenvoudigweg niet beschikbaar of niet gestandaardiseerd zijn voor alle moto’s. De reden hiervoor is dat er geen gestandaardiseerde testcyclus op EU-niveau bestaat die op een uniforme manier verbuiksgegevens en CO2-uitstoot verzamelt. Bijgevolg is deze informatie niet uniform beschikbaar. Europa heeft wel plannen om vanaf 2013 verbruik en CO2 te meten en te laten vermelden op het gelijkvormigheidsattest. Pas vanaf dan zullen de invoerders en de verdelers van moto’s zicht hebben op de betrokken gegevens, en dit voor alle moto’s die in Europa op de markt zijn. Pas dan zal de consument objectief kunnen vergelijken.

De volksvertegenwoordigers waren zich bewust van deze realiteit en hebben hiermee dan ook rekening gehouden in het finaal gestemde wetsvoorstel. Verbruik en CO2-uitstoot zullen pas moeten vermeld worden in de reclame als een objectieve meetmethode voorhanden is en dit uiterlijk vanaf 1 januari 2013. Wij ontvangen vanuit Europa echter nu al signalen dat 2013 wellicht niet zal worden gehaald voor de invoering van de Europese testcyclus. FEBIAC blijft dit dossier dus opvolgen, want de sector kan de nieuwe reclameverplichtingen enkel opvolgen als zij tijdig over de correcte gegevens beschikt.

Twitter