Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

QUADS: SOMS HINDERLIJK, DUS MAAR VERBIEDEN? (NOVEMBER 2009)

Er heerst heel wat onwetendheid ivm quads en andere 4-wielige motorvoertuigen. Net daarom, en door de groeiende populariteit van de quads, besliste FEBIAC al in september 2006 een themabrochure uit te brengen die duidelijkheid in deze groeiende markt moet brengen. In de brochure komen, aan de hand van een aantal eenvoudige teksten, voorbeelden en foto’s, verschillende thema’s aan bod: wat is eigenlijk een quad, de verschillende soorten quads, waar kan er best gereden worden en uiteraard bevat deze ook tal van nuttige gebruikstips. Dat deze themabrochure zijn nut heeft, wordt vandaag maar pijnlijk genoeg bewezen.Er heerst heel wat onwetendheid ivm quads en andere 4-wielige motorvoertuigen. Net daarom, en door de groeiende populariteit van de quads, besliste FEBIAC al in september 2006 een themabrochure uit te brengen die duidelijkheid in deze groeiende markt moet brengen. In de brochure komen, aan de hand van een aantal eenvoudige teksten, voorbeelden en foto’s, verschillende thema’s aan bod: wat is eigenlijk een quad, de verschillende soorten quads, waar kan er best gereden worden en uiteraard bevat deze ook tal van nuttige gebruikstips. Dat deze themabrochure zijn nut heeft, wordt vandaag maar pijnlijk genoeg bewezen.
Niet geremd door enige kennis van zaken heeft de Antwerpse gemeenteraad op 29 juni 2009 bij hoogdringendheid beslist om de quads gewoonweg te verbieden op het grondgebied van de stad Antwerpen. Ze baseren zich daarvoor op het gemeentereglement dat hen toelaat op te treden in het kader van overlastbestrijding. Met andere woorden hebben zij via gemeentelijke weg geprobeerd dit probleem aan te pakken en niet via de wegcode die een federale materie is. Verschillende andere lokale besturen willen dezelfde regeling treffen: Hasselt, Gent, Ciney, Luik, Dinant... en nu ook de Brusselse gemeenten.

De hoofdreden voor dit verbod is de hinder die veroorzaakt wordt door een klein aantal gebruikers of groepjes quadrijders. Vooral de geluidshinder blijkt het argument te zijn zoals op te maken is uit het verslag van de gemeenteraad: ”Het gebruik van quads op de openbare wegen zorgt echter voor overmatige geluidshinder. Deze vierwielige motorvoertuigen produceren geluiden die de grens van het normaal geluid van motorvoertuigen overschrijdt. Zij vormen een bron van overlast omdat meer en meer wordt vastgesteld dat deze quads soms uren aan een stuk rondjes rijden op een welbepaald parcours in de stad. Antwerpen wil van haar stad geen crossparcours voor quads maken. Vele quads zijn uitgerust met snelle motoren om snel hoge snelheden te kunnen halen. Zij leveren daarom een gevaar op voor de andere gebruikers van de openbare weg en vooral voor de fietsers en voetgangers. De stad Antwerpen is van oordeel dat het toelaten van quads op haar openbare wegen het harmonieus verloop van menselijke activiteiten in de stad verstoort en de levenskwaliteit van haar inwoners beperkt op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.”

Voor alle duidelijkheid: een quad maakt niet meer lawaai dan een motorfiets, beide moeten aan dezelfde Europese homologatiecriteria voldoen. Overmatige geluidshinder wordt veroorzaakt door het monteren van niet-gehomologeerde uitlaatsystemen of door het verwijderen van het dempingsmateriaal uit de originele demper. Het spreekt voor zich dat slechts een kleine minderheid van quadrijders zich met dergelijke praktijken bezighoudt. De politie kan en moet hier gericht ingrijpen en controles uitvoeren, zij hebben daarvoor het geschikte materieel. Een algemeen verbod scheert iedereen zonder onderscheid over dezelfde kam. Ook het refereren naar de snelheid snijdt geen hout. Quads hebben geen acceleratie of topsnelheid die hoger ligt dan die van motorfietsen, wel integendeel. Dat het probleem niet beperkt is tot Antwerpen is recent nog maar eens duidelijk geworden. 18 Brusselse gemeenten volgen het Antwerpse voorbeeld en verbieden de quads op hun grondgebied. Het verbod is beslist op een conferentie van de Brusselse burgemeesters. Ze vinden quads gevaarlijk en luidruchtig. Het initiatief voor het verbod komt van de Molenbeekse schepen voor Mobiliteit Jef Van Damme (SP.A).
Zijn argumentatie slaat werkelijk alles: ”Het zijn maar enkele ambetanterikken die ervoor zorgen dat de leefkwaliteit in de steden zwaar wordt aangetast. Eén quad die voorbijrijdt, maakt tientallen andere mensen wakker en veroorzaakt heel wat onveiligheid, ook op het vlak van snelheidsovertredingen. Het is dus vrij vanzelfsprekend dat je die machines gaat weren uit de stad.”

M.a.w. geeft hij zelf toe dat het maar enkelingen zijn die een probleem veroorzaken maar toch wordt er een drastische maatregel genomen die iedereen over dezelfde kam scheert. Gaat men binnenkort alle cafés sluiten omdat er enkele zijn die overlast bezorgen?

FEBIAC is het dus absoluut niet eens met dit verbod dat ook op juridisch vlak wordt aangevochten. Wij betreuren dat enkelingen door wangedrag de boel verzieken, maar roepen de lokale overheden op tot redelijkheid enerzijds, en tot doelmatige en doeltreffende controles op misbruiken en wangedrag anderzijds.

Ook is het volstrekt onaanvaardbaar dat een stedeling die eigenaar is van een quad, nu plots zijn voertuig niet meer kan gebruiken. Gaan wij de quadrijder die tijdens het weekend wil gaan ontspannen buiten de stad, verplichten om een stalling voor het voertuig buiten de stad te voorzien? Of sterker nog, dwingen wij quadrijders hun voertuig noodgedwongen van de hand te doen? Of moet een quadeigenaar in het vervolg beschikken over een wagen met aanhanger om zo buiten de stadsgrenzen te geraken? Een voertuig dat aan alle wettelijke eisen voldoet en dat een handig, veilig en aangenaam vervoer- en ontspanningsmiddel is, mag niet zomaar ontzegd worden aan wie daar correct mee omgaat.

FEBIAC blijft niet bij de pakken zitten en heeft tot 2 maal toe een onderhoud gehad met het kabinet van Staatssecretaris van Mobiliteit E. Schouppe. De bestuurlijke overheden vragen namelijk om reglementerend op te treden (bvb Hasselt) en de gebruikers zijn niet te spreken over de huidige gang van zaken. We hebben de staatssecretaris ervan overtuigd dat het overlastprobleem tot zijn ware proporties teruggebracht moet worden. Het perceptieprobleem moet aangepakt worden: heel weinig quadrijders zorgen voor heel veel overlast. Maw, de nadruk moet gelegd worden op handhaving
ipv een blind verbod uit te vaardigen. Ook is het kabinet afgestapt van het idee om een nieuw verkeersbord te ontwikkelen: dit is niet aangewezen noch opportuun. Wat belangrijk is en blijft, is de opvoeding van de quadrijder.

Daarom stelt FEBIAC voor onze specifieke themabrochure op te verfrissen en naar de gebruiker toe te promoten. Deze zal ondersteund worden d.m.v. een DVD, die eventueel ook gebruikt kan worden als briefing naar de politiediensten zodat zij makkelijke controles kunnen uitvoeren op de conformiteit van de voertuigen die zij controleren. Dat onverantwoord rijgedrag en overdreven lawaai de bron is van veel ongenoegen, ontkent FEBIAC zeker niet. Quads zijn daarbij geregeld in het spel, maar ook andere voertuigen kunnen voor dergelijke overlast zorgen. Zaak is wel om deze uitzonderingen tot hun juiste verhouding terug te brengen: het zijn en blijven uitzonderingen die door doeltreffende en gerichte controles perfect kunnen aangepakt worden. Een veralgemeend verbod is juridisch aanvechtbaar en onrechtvaardig ten opzichte van de goedmenende gebruiker. Mits enkele goed geplande acties kunnen niet-conforme voertuigen uit het verkeer gehaald worden, en wordt een doeltreffend ontradend klimaat gecreëerd. FEBIAC en haar leden zullen zeker hun steentje bijdragen in het aanpakken van de overlast maar betwisten tegelijk ook een algemeen rijverbod.

Twitter