Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE VERSNELDE INVOERING VAN ANTI-DODEHOEKSYSTEMEN : MET DE BESTE INTENTIES.

Medio september heeft de ministerraad de plotse beslissing genomen om de invoering van de verplichte installatie van anti-dodehoeksystemen te versnellen. Vanaf 1 januari 2003 moeten alle nieuwe vrachtwagens hiermee zijn uitgerust. Ook alle andere vrachtwagens die in het verkeer zijn en die zich na die datum voor technische keuring aanbieden, zouden (volgens de ons beschikbare informatie) over een anti-dodehoeksysteem moeten beschikken.

FEBIAC en haar leden engageren zich in het dossier van de verkeersveiligheid. Het initiatief om de verkeersveiligheid een stap vooruit te helpen met de invoering van anti-dodehoeksystemen, kan vanzelfsprekend op onze goedkeuring rekenen. Maar toch zien wij ons genoodzaakt enkele bedenkingen bij deze beslissing te formuleren.


De goede intenties van de ministerraad kunnen immers gecounterd worden door een aantal dwingende praktische problemen.

De zeer korte periode tussen de aankondiging van deze maatregel en het in voege treden ervan, stelt de sector voor een immens logistiek probleem. Een aantal voertuigen dat begin volgend jaar in het verkeer wordt gebracht, is nu reeds van de band gerold. De montage van een anti-dodehoeksysteem gebeurt dus niet meer in de fabriek. De constructeur kan zodoende ook niet instaan voor een correcte montage ervan. Hetzelfde probleem stelt zich voor voertuigen die reeds in stock zijn bij de dealers. Bovendien is op dit ogenblik geen enkel systeem gehomologeerd. De wettelijke voorschriften daarvoor zijn immers nog niet verschenen. Wij stellen ons ook vragen bij de beschikbaarheid van dodehoekspiegels.

De montage in de fabriek en de gigantische retrofit-actie die op heel korte termijn zal gebeuren, maakt een grote voorraad aan spiegels noodzakelijk. De vastgestelde termijn verschilt enorm van de termijnen die voorzien zijn in het voorstel aan
Europese richtlijn terzake. Dit voorstel van richtlijn voorziet overgangsperiodes van 24 tot 36 maand na publicatie van de Richtlijn. Het Economisch en Sociaal Comité heeft zich in zijn advies hierover trouwens reeds de vraag gesteld of deze termijnen (24 en 36 maand) wel haalbaar zijn.Wat dan met een termijn van zelfs geen 4 maand!

Wie staat in voor een optimale montage en een goed gebruik?

Het Koninklijk Besluit verschilt van het voorstel van Europese Richtlijn zoals dat momenteel voorligt. Dit kan leiden tot technische moeilijkheden en niet-optimale montage. Nochtans is een perfecte montage en een goed gebruik van de spiegels onontbeerlijk om tot positieve resultaten te komen.Vermits het KB niet enkel nieuwe voertuigen maar ook het bestaande voertuigpark betreft, is het zeer goed mogelijk dat blijkt dat een aantal van deze voertuigen eenvoudigweg niet op een goede manier met dodehoekspiegels kan worden uitgerust.

Het KB maakt de uitrusting ook verplicht voor voertuigen van 3,5 tot 7,5 ton; terwijl dat in de richtlijn optioneel is. In dat segment kunnen ons inziens een aantal voertuigen (bijv. grote bestelwagens) vrijgesteld worden. De zijafscherming van deze voertuigen komt niet veel hoger dan die van een personenwagen, waardoor de kans dat een zwakke weggebruiker onder het voertuig terecht komt, erg klein is.

Het voertuig is maar één aspect
Met de invoering van technische beveiligingsmiddelen komt er natuurlijk nog geen einde aan het probleem van de dodehoekongevallen. Het mag dan ook geen excuus zijn om andere maatregelen opzij te schuiven. Naast de invoering van technische beveiligingssystemen op de voertuigen is een sensibilisering van de chauffeurs noodzakelijk. En zeker ook alle andere (zwakke) weggebruikers moeten geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Maar uiteindelijk blijft de heraanleg en/of de aanpassing van de verkeersinfrastructuur prioritair om het probleem ten gronde aan te pakken. Aan onveilige kruispunten of onvoldoende afgeschermde fietspaden kan ook een dodehoekspiegel of –camera niet verhelpen.

FEBIAC betreurt dat de normale overlegstructuur niet gevolgd werd. Onderling overleg en een wederzijds akkoord hadden een antwoord kunnen bieden op de geciteerde probleemgebieden. Daarom vraagt FEBIAC dat de eerder gevoerde besprekingen met de sector worden hervat om de praktische modaliteiten van de invoering van anti-dodehoeksystemen – een invoering die FEBIAC steunt -precies te kunnen bepalen.

Twitter