Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE ROL VAN HET BEDRIJFSVOERTUIG IN DE 21ste EEUW: EXECUTIVE SUMMARY

Over 20 jaar is het wegvervoer volledig geïntegreerd in de duurzame ontwikkeling van onze 21ste eeuwse samenleving. De industrie zal de technologie ontwikkelen om te beantwoorden aan de eisen van een mobiele, milieubewuste en veilige maatschappij. Een doelgerichte politiek van de overheid dient deze evolutie te ondersteunen.

Mobiliteit

De komende 20 jaar neemt de transportvraag niet langer lineair toe. Nu al is een afvlakking merkbaar. Toch moet geanticipeerd worden op een groei van de totale vraag naar transport met 50% tegen 2020, uitgedrukt in ton-km. Hierdoor komt er sowieso meer verkeer en is het nodig dat industrie en overheid samen middelen aanreiken om deze groei te verwerken.

Nieuwe logistieke concepten worden daarom uitgewerkt. Daarin worden transportbedrijven logistieke dienstverleners die de traditionele transportketen doorbreken. Grenzen tussen vervoersmodi vervagen. Telematica en e-commerce genereren een grotere efficiëntie. Goederenvervoer wordt multimodaal : trein en binnenschip verzekeren mee de verbinding tussen grootschalige distributiecentra. Verder moeten de uitbouw van achterlandverbindingen, de aansluiting op spoor en binnenvaart, en de invoering van lokale kleinschalige productieconcepten het mogelijk maken een deel van de verwachte groei te absorberen.

Anderzijds zal de wegcapaciteit verhoogd worden via het wegwerken van de missing links en de creatie van vrachtwagencorridors. Ook de inzet van lange vrachtwagencombinaties wordt mogelijk. Andere vervoersmodi zullen zich competitiever opstellen. De modernisering van het vervoer over spoor- en waterwegen is noodzakelijk. Daarnaast kan, mits een geleidelijke verruiming van de laad- en lostijden, een verdubbeling van het nachtelijk goederenvervoer gecreëerd worden. Fiscale ingrepen ten slotte zullen mee een rationeel vervoer bewerkstelligen. Op deze wijze wordt het mobiliteitsprobleem van vandaag blijvend opgelost.

Milieu

Hoewel bedrijfsvoertuigen de afgelopen jaren veel milieuvriendelijker zijn geworden, is de wedloop naar schonere voertuigen lang niet ten einde. Nieuwe motorconcepten en het gebruik van 'deNOx'-katalysatoren en roetfilters herleiden de uitstoot van emissies bij de truck van morgen tot een fractie van het huidige niveau. Indien de noodzakelijke zwavelvrije brandstof wordt geïntroduceerd en fiscaal wordt aangemoedigd, dan zullen de volgende 20 jaar de totale NOx-emissies van het goederenvervoer met 66% dalen. Voor de deeltjes ligt zelfs een daling met 84% in het verschiet.

Bovendien kunnen deze technologieën mee een halt toeroepen aan de groei van het energieverbruik en dus van de CO2-uitstoot. Bestelwagens zullen mee profiteren van het engagement van de constructeurs van personenwagens om tussen 1995 en 2008/2009 het verbruik met 25% te reduceren. Bij zware trucks kan door de vermindering van lucht- en rolweerstand, van mechanische verliezen in motor en drijflijn, en door een grotere efficiëntie van elektrisch gevoede componenten, het minderverbruik becijferd worden op 23%.

Niet-technische maatregelen vormen een tweede piste ter verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Vrachtwagens moeten vlotter en met minder stops kunnen circuleren, waar mogelijk over gereserveerde rijstroken.

Beide sporen zullen tot gevolg hebben dat de stijging van de CO2-emissies door de transportsector zich niet zal doorzetten, hetgeen ook de conclusie is van de Europese Commissie in het Auto-Oil II rapport. Dit rapport ziet de CO2-uitstoot in 2005 stabiliseren.

Deze gunstige ontwikkelingen zullen nog versterkt worden door de ingebruikname van alternatieve aandrijfconcepten. Want hoewel de dieselmotor nog enkele decennia lang de maatstaf blijft, zullen gasmotoren, hybride tractie en brandstofcellen, eerst in bestelwagens en later ook in zware trucks, hun weg vinden.

Veiligheid

De afgelopen 10 jaar daalde in Europa het aantal verkeersslachtoffers in ongevallen met trucks met 20% terwijl het aantal afgelegde kilometer met 40% toenam. Bovendien zal een doorgedreven ontwikkeling van de actieve en passieve veiligheid de bedrijfsvoertuigen van morgen nog een stuk veiliger maken, zowel voor de inzittenden als voor andere verkeersdeelnemers.

Het veiligheidsarsenaal in de truck van morgen wordt verhoogd door systemen die de bestuurder bijstaan in de rijtaak en zo ongevallen helpen voorkomen.

Wij noemen onder andere elektronische remsystemen, geïntegreerde stabiliteitscontrole, een geoptimaliseerde compatibiliteit tussen trekkend en getrokken voertuig, de verbetering van het gezichtsveld van de chauffeur, en Adaptive Cruise Control. Op het gebied van passieve veiligheid wordt de vernieuwing net zo ingrijpend. Bij een ongeval zullen de kreukelzones van de truck zelf een belangrijk deel van de botsenergie absorberen en verhinderen dat andere voertuigen onder de truck terechtkomen. De chauffeur wordt natuurlijk niet vergeten. Een comfortabele werkomgeving verhoogt zijn alertheid; zijn takenpakket wordt uitgebreid tot dat van een 'assistant logistic manager'. Een betere opleiding zal daarom noodzakelijk zijn. De som van deze ontwikkelingen maakt het mogelijk het aantal slachtoffers in ongevallen met trucks tegen 2020 met de helft te verminderen. Dit is een doelstelling die op basis van de bekende techniek mogelijk wordt.

Maar ook de wegeninfrastructuur moet de ontwikkelingen volgen. Daar waar het zwaar verkeer zijn plaats heeft, moet de infrastructuur aan de noden en beperkingen van vrachtwagens beantwoorden. Ook de creatie van specifieke truck lanes en het wegwerken van missing links is daarom een noodzaak.

Besluit

Het weze duidelijk, de toekomst van het wegvervoer verzekeren, is een maatschappij-overspannende uitdaging. Industrie en overheid moeten daarbij samen de ontwikkeling sturen. De industrie reikt vandaag al de middelen aan om het bedrijfsvoertuig van morgen te doen beantwoorden aan de toekomstige eisen op het gebied van mobiliteit, milieu en veiligheid. Zij kan daarin heel wat andere sectoren tot voorbeeld strekken. De overheid moet deze ontwikkeling volgen door op elk van de deelgebieden -mobiliteit, milieu en veiligheid- positieve stimulansen te creëren. Aan de bedrijfsvoertuigindustrie heeft zij alvast een robuuste en betrouwbare partner om de welvaart en ontwikkeling van onze samenleving ook in 2020 op wieltjes te laten lopen.

Twitter